Remont w domu - jakie prace wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

Prace remontowe w domu

jakie wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

Spis Treści:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Rozpoczęcie prac remontowych bez odpowiedniej zgody urzędu to samowola budowlana, jej konsekwencją jest m.in. kara finansowa.

   

  Przeprowadzając remont w domu, należy uwzględnić różne etapy prac, a także kwestie formalne związane z przepisami budowlanymi. Koszt remontu i zgłoszenia lub pozwolenia mogą być ważnymi aspektami, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania prac remontowych.

  Remont mieszkania czy kapitalny remont starego domu to zazwyczaj kompleksowe przedsięwzięcia, które obejmują różnorodne prace remontowe. Warto pamiętać, że niektóre prace, zwłaszcza te związane z instalacjami, wymagają zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia od odpowiednich organów. Dotyczy to zwłaszcza prac, takich jak zmiana instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej czy wymiana okien.

  Zakres prac remontowych obejmuje także prace przy centralnym ogrzewaniu, wymagające uwagi i staranności. W trakcie remontu domu krok po kroku, istotne jest zwrócenie uwagi na etapy prac, a także na to, które z nich mogą wymagać formalności związanych z dokumentacją budowlaną.

  Przed rozpoczęciem remontu, zaleca się skonsultowanie planów z odpowiednimi instytucjami i uzyskanie informacji na temat wymagań formalnych, które dotyczą planowanych prac. Zgłoszenie czy pozwolenie mogą być kluczowe dla legalności i bezpieczeństwa przeprowadzanego remontu, a także wpłynąć na koszty związane z realizacją projektu.

  Prace Remontowe

  Jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia?

  Remont w domu - jakie prace wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?
  Wszelkie prace wymagające zgłoszenia, a niewymagające pozwolenia na budowę zostały wymienione w ustawie – Prawo budowlane. W odniesieniu do remontu domu zgłoszenia wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
  • przebudowie elementów konstrukcyjnych domu, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
  • remoncie domu w zakresie przegród zewnętrznych (ścian, dachu, podłogi, okien i drzwi, oddzielających dom od otoczenia) albo elementów konstrukcyjnych, np. wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien, ocieplenie i malowanie elewacji, wyburzeniu lub wybudowaniu nowych ścianek działowych;
  • budowie oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;
  • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
  • budowaniu przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz cieplnych, telekomunikacyjnych i gazowych;
  • budowaniu przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • budowaniu tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • modernizacji lub naprawie kotłowni;
  • adaptacji piwnicy lub poddasza na cele mieszkaniowe bez konieczności przebudowy;
  • wymianie grzejników;
  • tynkowaniu i ocieplaniu ścian wewnętrznych.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Najnowsza nowelizacja tej ustawy obowiązuje od 19 września 2020 r.

  Jaki remont wymaga pozwolenia na budowę?

  Informacji na ten temat należy szukać w ustawie – Prawo budowlane. Ustawodawca nie wymienia w niej jednak wszystkich sytuacji, w których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Podaje natomiast listę inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę (listy poniżej), a także wskazuje 3 przypadki, kiedy pozwolenie wymagane jest bezwzględnie, tj. w przypadku:
  1. Inwestycji, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  2. Inwestycji, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
  3. Robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
  Warto zaznaczyć, że pozwolenia na budowę wymagać będą takie prace remontowe jak:
  • rozbudowa domu mająca na celu zwiększenie jego powierzchni użytkowej lub kubatury,
  • wymiana okien na nowe o innych rozmiarach niż okna dotychczasowe,
  • ocieplenie elewacji budynku wyższego niż 12 m.

  Jakie prace remontowe nie wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

  Remont w domu - jakie prace wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

  Zgłoszenia ani pozwolenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

  • przebudowie budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;
  • budowie wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2;
  • budowie pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  • budowie przydomowych tarasów o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • przebudowie polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m;
  • instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 kW;
  • utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
  • malowaniu ścian i wymianie okładzin podłogowych;
  • wymianie drzwi wewnętrznych;
  • remoncie istniejącej kuchni lub łazienki;
  • montażu instalacji alarmowej.

  Nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia wszelkie prace konserwacyjne służące utrzymaniu należytego stanu technicznego domu. Do prac tych można zaliczyć też roboty remontowo-budowlane mające na celu odświeżenie wyglądu pomieszczeń oraz podniesienie ich walorów estetycznych.

  Konsekwencje niezgłoszenia prac remontowo-budowlanych

  Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego stosowania i konsekwencji związanych z niezachowaniem się do jego norm. Rozpoczęcie prac remontowych bez zapoznania się z odpowiednimi przepisami stwarza ryzyko naruszenia prawa budowlanego i tym samym dopuszczenia się samowoli budowlanej.

  Wykonanie prac remontowo-budowlanych bez wcześniejszego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę to wykroczenie. Konsekwencją takiego zachowania może być wydanie decyzji o rozbiórce budynku, kara grzywny, a nawet ograniczenie wolności. Jeśli w trakcie prac remontowych zorientujemy się, że nie dopełniliśmy formalności, należy wstrzymać prace i dołożyć wszelkich starań, by zalegalizować samowolę budowlaną. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty legalizacyjnej, której wysokość zależy od rodzaju budynku.