Definicje Pojęć – Kluczowe terminy naszych wycenach

Definicje pojęć

w Naszych Wycenach

W WOOW Painting Expert cenimy sobie jasność i przejrzystość w naszej ofercie usług malarskich. Pragniemy, aby nasi klienci mieli pełną pewność, że rozumieją terminy i pojęcia używane w naszych wycenach, dlatego dostarczamy klarowne definicje.

Zrozumienie tych kluczowych terminów jest niezbędne dla skutecznej i satysfakcjonującej współpracy. To gwarancja, że otrzymasz dokładnie to, czego potrzebujesz. Nasze definicje pojęć pozwalają lepiej zrozumieć zakres naszych usług malarskich i wydobyć pełen potencjał korzyści, jakie oferujemy naszym klientom.

Dzięki naszym precyzyjnym i klarownym definicjom masz pewność, że Twoje oczekiwania są jasne i zrozumiałe. Jesteśmy tutaj, aby spełnić Twoje potrzeby i dostarczyć usługi malarskie najwyższej jakości, na które możesz liczyć.

Definicje Pojęć - Kluczowe terminy naszych wycenach

Definicje pojęć

 

Pakiet Malarski. Pakiet Malarski to kompleksowa oferta usług malarskich, które obejmują różnorodne prace związane z malowaniem i wykończeniami wnętrz. W WOOW Painting Expert proponujemy trzy podstawowe pakiety malarskie z dobranymi usługami standardowymi. Każdy pakiet może być rozszerzony o dodatkowe usługi.

Usługa dodatkowa lub rozszerzenie pakietu malarskiego. Nasze dodatkowe usługi są elastyczne i dopasowujemy je indywidualnie do potrzeb i preferencji klienta. Każde zlecenie jest starannie omawiane, a usługi dodatkowe są ustalane oraz opisywane w sposób precyzyjny, aby zapewnić pełne zrozumienie i zadowolenie z wybranych opcji. 

Wyniesienie i wniesienie wolno stojących elementów stanowiących wystrój pomieszczenia. 

Element wolnostojący – definicja: za taki uznaje się element, który jest niezamocowany trwale z podłożem (np. poprzez przykręcenie, nitowanie, przyklejenie itd.), możliwy do transportu przez maksymalnie dwie osoby, bez konieczności demontażu na składowe. 

Zasady przenosin/zabezpieczenia elementu wolnostojącego: Przenosiny możliwe są tylko w obrębie lokalu w jakim prowadzone są prace. W przypadku braku możliwości wyniesienia elementu wolnostojącego z pomieszczenia, w którym wykonywane są prace np. z uwagi na brak wolnej przestrzeni w pozostałych pomieszczeniach lub brak możliwości wyniesienia z uwagi na zbyt duży gabaryt, przedmiot zostanie przestawiony na czas wykonywania prac w pomieszczeniu w taki sposób, żeby nie blokował możliwości ich wykonania. Przedmiot taki podlega zabezpieczeniu jak każdy inny element niemalowany pozostający na wyposażeniu pomieszczenia. Rzeczy znajdujące się w przedmiocie wolnostojącym do wyniesienia, muszą pozostać z niego usunięte i zabezpieczone przez inwestora.

Demontaż i ponowny montaż elementów będących częścią pomieszczenia lub stanowiących jego wystrój. Demontaż i ponowny montaż dotyczą drobnowymiarowych elementów na stałe zamocowanych do malowanych powierzchni jak np. gniazdka elektryczne, włączniki, lampy, kinkiety, plafony, halogeny, karnisze, półki, obrazki. Za rozwiązanie standardowe przyjmuje się, że jeden element do demontażu i ponownego montażu jest mocowany za pomocą maksymalnie 6 wkrętów do podłoża, które jest malowane lub do niedemontowalnej części elementu pozostawionej i zabezpieczonej. Demontaż gniazd i włączników podwójnych i o większej wielokrotności traktujemy jako pojedyncze, jeśli ramka maskująca jest wspólna. Jeśli demontaż obejmuje również konieczność rozmontowania wnętrza gniazda, łącznika itd. to taka czynność wchodzi w zakres prac dodatkowych. Podobnie jest podczas wymiany elementów na nowe, nawet jeśli są to te same elementy (model/seria). Firma WOOW Painting Expert ma prawo odmówić demontażu elementów, jeżeli po demontażu i ponownym montażu będą konieczne do wykonania inne czynności, jak na przykład programowanie układu lub jeśli demontaż i ponowny montaż niesie za sobą ryzyko uszkodzenia elementu z uwagi na wiek i stopień trwałości. 

W ramach podstawowej usługi demontażu i ponownego montażu elementów w pomieszczeniach, które są objęte realizacją, stosujemy przelicznik 1 sztuka na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi w miejscu prowadzonych prac. Ten przelicznik pozwala nam oszacować maksymalną ilość demontowanych elementów, uwzględniając powierzchnię podłogi jako miarę do określenia zakresu tej usługi. 

Zabezpieczenie powierzchni. Zabezpieczeniu podlegają niedemontowalne elementy, jak okno, drzwi, grzejnik itd. To samo dotyczy elementów wolnostojących, których nie można wynieść z pomieszczenia na czas wykonywania prac. Oprócz tego zabezpieczana jest podłoga. Zabezpieczenie polega na zafoliowaniu i oklejeniu taśmą malarską każdego z elementów. W przypadku podłogi zabezpieczenie polega na rozłożeniu tektury, maty lub folii w zależności od podłoża. 

Naprawa drobnych ubytków. W zakres prac związanych z naprawą ubytków wchodzą następujące czynności: 

  • Oczyszczenie miejsc do naprawy z brudu, kurzu, luźnych elementów oraz zagruntowanie. 
  • Zaszpachlowanie odpowiednio dobraną masą do podłoża i głębokości ubytku. Szpachlowanie wykonywane jest poprzez nałożenie jednej warstwy szpachli i nie uwzględnia innych możliwych czynności takich jak np. wtapianie elementu zbrojącego z flizeliny lub siatki z włókna szklanego. 
  • Przeszlifowaniu i odpyleniu nałożonej masy.

     

W przypadku pęknięć liniowych alternatywnym rozwiązaniem jest użycie mas wypełniających, szybkoschnących. Wszelkie inne sposoby naprawy ubytków wynikające z konieczności zastosowania innej technologii niż opisana powyżej wymagają osobnej kalkulacji oraz ujęte są w osobnej pozycji na umowie lub w ofercie.. 

Wielkość łączna powierzchni miejsc z drobnymi ubytkami nie może przekraczać 5% łącznej powierzchni do malowania.
Przez drobny ubytek punktowy, jednostkowo rozumie się miejscowe uszkodzenia malowanej powierzchni o wielkości nie przekraczającej 0,025 m2. W celu ustalenia sposobu obliczania powierzchni ubytku przyjmuje się następującą metodę: ubytek należy wpisać w figurę geometryczną tj. kwadrat lub prostokąt, do wyliczenia powierzchni ubytku przyjmuje się powierzchnię figury w jaką wpisany został ubytek. Ubytek musi graniczy z min. dwoma bokami figury, w którą jest wpisany.

Dodatkowo przyjmuje się:

  • Maksymalna głębokość ubytku liczona w najgłębszym punkcie jego występowania nie może przekroczyć 5 mm. 
  • Ubytki liniowe,włoskowate, nieregularne pęknięcia czy spękania ścian wchodzą w zakres podstawowy wykonania usługi, jeśli ich szerokość mierzona w najszerszym miejscu nie przekracza 1 mm. –  podlegają identycznemu sposobowi liczenia powierzchni jak drobne ubytki punktowe, czyli poprzez wpasowanie w prostokąt lub kwadrat.


Wszystkie inne prace dodatkowe wymagają odrębnej kalkulacji, a ich wartość będzie dodana do osobnej pozycji na umowie lub w ofercie.

Mycie ścian. Mycie ścian wykonywane jest w trakcie prac remontowych. Stara powłoka farby nadająca się do ponownego malowania zostaje poddana procesowi mycia przy użyciu detergentu i wody w celu usunięcia z jej powłoki brudu i kurzu oraz niwelacji plam. 

Akrylowanie. Akrylowanie obejmuje wszystkie narożniki wewnętrzne znajdujące się pomieszczeniu. Inne elementy jak na przykład miejsca połączeń malowanych powierzchni z elementami trwale osadzonymi tj. okna, drzwi, listwy, sztukateria wymagają wymagają odrębnej kalkulacji, a ich wartość będzie dodana do osobnej pozycji na umowie lub w ofercie.

Gruntowanie. Jest proces przygotowania surowego podłoża (uprzednio niemalowanego) do nałożenia farby nawierzchniowej. Przygotowanie polega na nałożeniu odpowiedniego produktu dopasowanego do podłoża jak i do farby nawierzchniowej. 

Odpylanie powierzchni przed malowaniem. Odpylanie powierzchni przed malowaniem to proces usuwania przy użyciu specjalistycznego mopa wszelkich zanieczyszczeń, kurzu i drobin z powierzchni, które mają być pomalowane.

Malowanie. Polega na nałożeniu farby nawierzchniowej wybranej przez klienta z oferty WOOW Painting Expert pod warunkiem akceptacji wyboru pod kątem technicznym przez Koordynatora Projektu lub zaproponowanej przez WOOW Painting Expert. Standard obejmuje dwukrotne malowanie powierzchni farbą nawierzchniową. W przypadku konieczności nałożenia większej ilości warstw z uwagi na wybór przez klienta koloru trudno kryjącego zapłata za kolejne warstwy będzie uwzględniona w pracach dodatkowych. 

Sprzątanie i wywóz śmieci. Sprzątanie obejmuje czynności polegające na usunięciu wszystkich elementów wprowadzonych do pomieszczenia w trakcie wykonywania prac, usunięciu zabezpieczeń, usunięciu ewentualnych zachlapań, odkurzaniu, myciu podłóg przy użyciu mopa. Usługa obejmuje również utylizację wykorzystanych materiałów do zabezpieczenie pomieszczenia oraz pustych opakowań po produktach użytych do wykonania prac objętych zakresem oferty.

Inne nieopisane. Nasze nieopisane usługi są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami sztuki budowlanej. W przypadku każdej z nich, definicja oraz zakres prac są szczegółowo określone w umowie lub wycenie, aby zapewnić pełne zrozumienie i klarowność dla naszych klientów.